SCAA

Kissaki-Kai Self-defence

Enrolment Link: https://member.scaa.org.hk/en/course/10/51


Kissaki Kai has taken karate back to its origins, Focus on 1. Ne-waza - Groundwork, grappling 2. Nage-waza - Throwing techniques 3. Atemi-waza - Vital point striking 4. Shime-waza - Choking techniques 5. Kansetsu-waza - Joint Locking Techniques